இந்தியர்கள் இந்துக்களா?

இந்து மதத்தின் மொத்த வரலாறு.


Instructor: BIG BANG BOGAN

Language: Tamil
Start Date : 25th February 2023

Unique contents

A new way of storytelling

Watch Anytime & Anywhere

Cancel your
plan anytime

About This Video

ஒவ்வொரு மதமும் யாரோ ஒரு ஞானம் அடைந்த ஞானி அதை நிறுவியப் பின்னரே வளர்ந்திருக்கும்.ஆனால் இந்துமதம் அப்படி அல்ல, அதுதான் இந்து மதத்தின் அழகியல் அதேவேளை அதுதான் இந்து மதத்தின் ஆணி வேரையும் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது. 
“இந்து மதம் எப்படி உருவானது?”, “எப்படி இந்தியா முழுமைக்கும் பரவியது?” என்ற கேள்விக்களுக்கான பதில் “இந்து மதம் என்றால் என்ன?” என்னும் கேள்வியில் புதைந்துள்ளது. அந்த ஒற்றைக்கேள்விக்கான பதில் தேடி அலைந்தால் நமக்கு சுள்ளென எழும் இன்னொரு முக்கிய கேள்வி “உண்மையில் நாம் இந்துக்களா?” – அதற்கான பதில் இந்த காணொளித் தொகுப்பில் கிடைக்கும்.

Index

Top Trending Videos

FAQ's

Why this is paid content?

Simple, we never do nonsense, we dig deep over any subject and in contrast to our normal videos that we usually upload as 20-25 mins of single content on YouTube and Facebook, these exclusive contents will have a complete session of 10+ videos with chapters break up each crossing a minimum of 7mins of duration. This allows us to explain in detail the topics and you also get an extensive knowledge of it. To give you that surreal experience more money and time are invested which is the reason for the tagged price. Besides Independent Content Creation needs juice to run on its own and we hope you appreciate it.

What do you get from this?

KNOWLEDGE – that is the best answer we can give. And top it we can say, you will be equipped with a separate eye to approach society and current happenings from a new perspective.
Can I Cancel My Subscription ?
Yes, If you cancel before 2nd Video You will get 100% refund. No Cancellation is encouraged post 1st video.

Does a single subscription stand for all future videos?

No. for time being it is not. Every single uploaded content will have its own price tag depending on the content and production involved. Yet be assured we are pushing ourselves to bring in a single subscription model as early as possible. Till that we need all your support

Do I get reference links to the research materials used?

Yes. As always we do give reference links to all the research materials we referred to in each and every chapter’s video.

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Big Bang Bogan 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy